Punts d'interés Telèfon d'atenció: 744 045
Correu electrònic: turisme.lauredia@comusantjulia.ad
Oficina de turisme, Plaça LaurèdiaPunts d'interés


Retaule de Sant Julià i Sant Germà de Lòria

Retablo de san Julián y san Germán de Lòria / Retable de sant Julià i sant Germà (saint Julien et saint Germain) de Lòria / Saint Jules and saint-Germain of Lòria altarpiece


Retaule barroc realitzat per Antoni Tremulles l’any 1618, segons els investigadors de la UdG J. Bosch, J. Garriga i F. Miralpeix. Aquets mateixos estudiosos afirmen que la policromia i el daurat es van fer quatre anys més tard i que va anar a càrrec de Pere Carreu.

Es troba situat a la capella lateral esquerra i consta de predel.la, dos pisos i àtic. El repertori iconogràfic està englobat per setze representacions, que es distribueixen pels quatre nivells del retaule. Del grup de sis sants de la predel•la, només es poden identificar amb seguretat els dos dels extrems: sant Pau (se’l reconeix per l’espasa) i sant Pere (el seu atribut són les claus del cel).

Al primer pis, d’esquerra a dreta de l’espectador, s’hi ha representat: sant Joan Baptista, precursor de Crist, que porta l’estendard de Crist ressuscitat i el mantell vermell dels màrtirs; sant Ermengol, bisbe d’Urgell, amb la maqueta del pont per on va caure al riu; sant Climent, papa, amb l’ancora que fa referència al seu martiri i, finalment, un sant que duu uns atributs molt generalitzats (palma de martiri i llibre) que podria tractar-se de sant Bartomeu.

Al segon pis: santa Bàrbara, amb la palma de martiri i la torre que al•ludeix al seu captiveri; sant Isidre amb el brollador d’aigua; sant Julià, vestit amb hàbit monacal; sant Ramón de Penyafort, vestit amb l’hàbit dominicà que porta el llibre de les Decretals i la clau d’or, el qual fa referència al seu càrrec de penitenciari a Romà; i, finalment, santa Llúcia amb la palma de martiri i la safata amb els dos ulls que li van arrencar.

Aquest retaule presentava ennegriment i problemes d’humitats i, per això, va ser restaurat l’any 2001 per l’Àrea d’Inventari i Conservació del Ministeri de Cultura.

Retablo barroco realizado por Antoni Tremulles en el año 1618, según los investigadores de la UdG J. Bosch, J. Garriga y F. Miralpeix. Estos mismos estudiosos afirman que la policromía y el dorado se hicieron cuatro años más tarde y que fue a cargo de Pere Carreu.

Está situado en la capilla lateral izquierda y consta de predela, dos pisos y ático. El repertorio iconográfico lo engloban dieciséis representaciones, que se distribuyen por los cuatro niveles del retablo. Del grupo de seis santos de la predela, sólo se pueden identificar con seguridad los dos de los extremos: sant Pau (san Pablo) (se le reconoce por la espada) y sant Pere (san Pedro) (sus atributos son las llaves del cielo).

En el primer piso, de izquierda a derecha del espectador, se ha representado a sant Juan Baptista (san Juan Baptista), percusor de Cristo, que lleva el estandarte de Cristo resucitado y el manto rojo de los mártires; sant Ermengol (san Armengol), obispo de Urgell, con la maqueta del puente por donde cayó al río; sant Climent (san Clemente), Papa, con el áncora que hace referencia a su martirio; y, finalmente, un santo que lleva unos atributos muy generalizados (palma de martirio y libro) que podría tratarse de sant Bartumeu (san Bartomeu).

En el segundo piso, santa Bàrbara (santa Bárbara) con la palma de martirio y la torre que alude a su cautividad; sant Isidre (san Isidro), con el surtidor de agua; sant Julià (san Julián), vestido con hábito monacal; sant Raimon de Penyafort (san Ramón de Penyafort) vestido con el hábito dominical, que lleva el libro de las Decretals (Decretales) y la llave de oro, que hace referencia a su cargo de penitenciario a Romà (Román) y, finalmente, santa Llúcia (santa Lucía) con la palma de martirio y la bandeja con los dos ojos que le arrancaron.

Este retablo presentaba ennegrecimiento y problemas de humedad y, por eso, se restauró en el año 2001, por el Àrea d’Inventari i Conservació del Ministeri de Cultura (Área de Inventario y Conservación del Ministerio de Cultura).

Retable baroque réalisée par Antoni Tremulles l’année 1618, selon les investigateurs de l’UdG J. Bosch, J. Garriga et F. Miralpeix. Ces mêmes studieux affirment que la polychromie et le doré sont faits quatre ans plus tard par Père Carreu.

Est situé dans la chapelle latéral à gauche et se compris de la prédelle, deux étages et un attique. Le répertoire iconographique est composé par seize représentations, qui sont distribués par les quatre niveaux du retable. Du groupe de six saints de la prédelle, on peut identifier uniquement avec certitude les deux qu’il y a aux extrêmes : sant Pau (saint Paul) (est reconnu par l’épée) et sant Père (saint Pierre) (ses attributs son les clés du ciel).

Dans le premier étage, de gauche à droite de l’spectateur, sont représentés sant Juan Baptista (saint Jean Batiste) percuteur de Christ, qui porte l’standard de Christ ressuscité et le manteau rouge des martyrs; sant Ermengol (saint Ermengol), évêque d’Urgell, avec la maquette du pont vers lequel il se tombé à la rivière; sant Climent (saint Clément), papa, avec l’ancre qui fait référence à son martyre; et, finalement, un saint qui porte des attributs très généralisés (la paume de martyre et un livre ) qu’il peut s’agir à sant Bartumeu (saint Bartumeu).

Dans le deuxième étage, santa Bàrbara (sainte Barbare) avec la paume de martyre et la tour qui fait allusion à sa captivité; sant Isidre (saint Isidore), avec son jet d’eau; habillé avec un habit monacal; sant Raimon de Penyafort (saint Raymond de Peñafort) habillé avec un habit dominical; qui porte un livre des Décrétales et la clé d’or, qui fait référence à son poste de pénitentiaire à Roman; et, finalement, santa Llúcia (sainte Lucie) avec la paume de martyre et le plateau avec les deux yeux la déraciné.

Ce retable présenté noircissement et les problèmes d’humidité et, par conséquence, a été restauré en 2001 par l’Àrea d’Inventari i Conservació del Ministeri de Cultura (Secteur d’Inventaire et Conservation du Ministère de la Culture).

Baroque altarpiece realized by Antoni Tremulles in 1618, according to the following UdG researchers: J. Bosch, J. Garriga and F. Miralpeix. These scholars affirm that the polychrome and the gilding were made four years later in the care of Pere Carreu.

It’s located in the left lateral chapel and it’s composed by a predella, two floors and an attic. The iconographic repertoire is encompassed by sixteen representations, which are distributes by the altarpiece four levels. The six saints group of the predella we can only identify certainly the saints that are situated on both extremes: sant Pau (Saint Paul) (is recognized by the sword) and sant Pere (Saint Peter) (its attributes are the keys to heaven).

On the first floor, from left to right of the viewer, sant Juan Baptista (Saint John the Baptist) is represented, is Christ hammer, and it wears the risen Christ banner and the martyrs red cape; sant Ermengol (Saint Armengol), the Bishop of Urgell, with the mock-up of the bridge where he fell into the river; sant Climent (Saint Clement), Pope, with the anchor that refers to his martyrdom; and, finally, there is a saint who carries some very generalized attributes (the palm of martyrdom and the book), he could be sant Bartumeu (Saint Bartholomew).

On the second floor, santa Bàrbara (Sainte Barbara) with the pal of martyrdom and the tower that alludes to her captivity; sant Isidre (Saint Isidore) with the water dispenser; sant Julià (Saint Jules), who wears a monastic habit; sant Raimon de Penyafort (saint Raymond de Peñafort) dressed with Sabbath habit, carrying the book of Decretals and a golden key, which refers to its penitentiary position to Romà (Roman) and, finally, santa Llúcia (Sainte Luce) with the pal of martyrdom and the tray with both eyes that were pulled out.

This altarpiece showed browning and moisture problems and, therefore, was restored in 2001 by the Àrea d’Inventari i Conservació del Ministeri de Cultura (Inventory and Conservation Area of the Cultural Ministry).