Punts d'interés Telèfon d'atenció: 744 045
Correu electrònic: turisme.lauredia@comusantjulia.ad
Oficina de turisme, Plaça LaurèdiaPunts d'interés


El Molí

El Molino / Le Moulin / The Mill


El molí era posat a la disposició dels lauredians, el Comú n’arrendava anualment l’explotació mitjançant una subhasta. En l’acta del Comú del 20 de novembre de 1892 podem llegir: “se ha llogat al mateix Pere Huguet a una carrega menys de blat que l’anyada passada però amb les mateixes obligacions de altra espècie i aquest any paga de blat divuit quarteres”.

La constitució de la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria té lloc l’any 1913. Com que es tractava d’una mútua formada pels veïns de la parròquia, el Comú va cedir a la societat el terreny i els tràmits necessaris per dur a terme el projecte. L’emplaçament de la turbina va ser el mateix que el del molí municipal de farina, amb la condició que s’engrandís la sèquia i que la societat es comprometés a conservar el canal i la presa del molí perquè no faltés l’aigua per al funcionament de les moles. L’única contrapartida que va demanar el Comú en aquell moment, va ser el tribut de vint làmpades per a l’enllumenat públic. L’ús de l’electricitat a les cases era restringit només a hores determinades.

El molino se ponía a disposición de los lauredians (habitantes de Sant Julià de Lòria), el Ayuntamiento arrendaba anualmente la explotación mediante una subasta. En el acta del Ayuntamiento del 20 de noviembre de 1892 podemos leer: “se ha alquilado al mismo Pere Huguet una carga menos de trigo que la añada pasada pero con las mismas obligaciones de otra especie y este año paga de trigo dieciocho cuarteras”.

La constitución de la Mutua Eléctrica de Sant Julià de Lòria tiene lugar en el año 1913. Dado que se trata de una de una mutua formada por los vecinos de la parroquia, el Comú cedió a la sociedad el terreno y los pasos necesarios para llevar a cabo el proyecto. El emplazamiento de la turbina fue el mismo que el del molino municipal de harina, con la condición de que se engrandara la acequia y que la sociedad se comprometiera a conservar el canal y la presa del molino para que no faltara el agua para el funcionamiento de las muelas. La única contrapartida que pidió el Comú en aquel momento fue el tributo de veinte lámparas para destinarlas al alumbrado público.

Le moulin a été mis à la disposition des lauredians (habitant de Sant Julià de Lòria), la Mairie louait annuellement son exploitation aux enchères. Dans l’acte de la Mairie du 20 novembre 1892 on peut lire: “A été loué au même Père Huguet une charge moins de blé que la dernière moisson mais avec les mêmes obligations d'une autre espèce et cette année il paie dix-huit quartiers de blé“.

La constitution de la Coopérative Électrique de Sant Julià de Lòria a lieu en 1913. Étant donné qu’il s’agit d’une coopérative formée par les voisins de la paroisse, le Comú a cédé le terrain à la société et a facilité les démarches nécessaires à la réalisation du projet. La turbine a été installée au même endroit que le moulin à farine municipal, à la condition que la société agrandisse le canal et s’engage à conserver ce dernier ainsi que le barrage du moulin pour que l’eau ne manque pas au bon fonctionnement des meules. La seule contrepartie demandée par le Comú à ce moment a été l’apport de vingt lampes pour l’éclairage public.

The mill was placed at Lauredians (inhabitant of Sant Julià de Lòria) disposal. The council leased the farm annually by auction. In the minutes of the Council of 20 November 1892 we can read: “has been leased to the same Pere Huguet a less wheat load than last added but with the same obligations of another species and this year he pays eighteen wheat quarters”.

The Mutual Electric Society of Sant Julià de Lòria was established in 1913. As it was a mutual society made up of parish residents, the Comú ceded the land and the rights of way needed to undertake the project. The turbine was placed on the same site as the municipal flourmill, on the condition that the irrigation channel and weir, so that there would be no lack of water to operate the millstones. All the Comú asked in return at that time was the contribution of twenty lamps for public lighting.