Punts d'interés Telèfon d'atenció: 744 045
Correu electrònic: turisme.lauredia@comusantjulia.ad
Oficina de turisme, Plaça LaurèdiaPunts d'interés


Casa Comuna

Casa Comuna / Casa Comuna / Casa Comuna


(1927) La ubicació primera del local on es reunia el Comú resta confusa. Sabem que a la plaça Major es trobava un local propietat del Comú que servia d’hostal i el Comú s’hi podria haver reunit. Durant la primera dècada del segle XX algunes de les reunions van tenir lloc als baixos de Cal Senzill.

Segons les actes de Comú, fou un 22 de febrer de l’any 1914, que tingué lloc una reunió de Comú i de parròquia on decidiren la construcció del “local de la Casa Comuna i Estudi”.

Per fer front a les despeses d’aquesta construcció es va determinar que cada casa fes un pagament de dos pessetes. Així mateix es va acordar fer fins a tres torns de pagament i si els diners no fossin suficients, es tornaria a demanar una nova reunió de parròquia.

El 29 d’abril de 1917 la primera fase de la construcció estava feta però els treballs continuarien fins el 2 d’octubre de 1927 en que s’inaugurà Casa Comuna tal com ara la coneixem en el seu aspecte exterior.

Des d’aquell moment i fins a l’any 1965, en què entrà en funcionament el conjunt escolar del carrer de les Escoles, s’encabiren a l’edifici els sistemes d’ensenyament de l’Institut Religiós de la Sagrada Família, francès i espanyol.

L'ESCUT DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Compost per dos parts principals: d'una part tenim les quatre barres catalanes i de l'altra el llorer que apareix aquí com a símbol de glòria però també hi és per causes etimològiques: de fet a l'època medieval Sant Julià de Lòria es deia Laurèdia. Una de les teories és que aquesta zona, situada entre 800 i 900 metres, seria una zona perfecta perquè hi creixin els llorers i que en èpoques remotes estava plena d'aquestes plantes.

image

Interior de Casa Comuna (sala de sessions)

image

image

Acta de benedicció (original)

image

Acta de benedicció (transcripció)

image

FONTS IMATGES:
Arxiu Comú de Sant Julià de Lòria
Arxiu Nacional d'Andorra

(1927) La primera ubicación del local donde se reunía el Comú (ayuntamiento) sigue confusa. Sabemos que en la plaza Mayor existía un local propiedad del Comú que servía de hostal y donde éste podría haber celebrado sus reuniones. Durante la primera década del siglo XX algunas reuniones se celebraron en los bajos de Casa Senzill.

Según las actas del Comú, fue el 22 de febrero del año 1914 que tuvo lugar una reunión de Comú y de parroquia en la que se decidió la construcción de un local para la Casa del Comú y Escuela.

Para sufragar los gastos de esta construcción se determinó que cada casa pagara dos pesetas. Asimismo se acordó hacer hasta tres plazos de pago y si el dinero no fuera suficiente, se convocaría una nueva reunión de parroquia.

El 29 de abril de 1917 la primera fase de construcción había finalizado, pero los trabajos continuarían hasta el 2 de octubre de 1927, en que se inauguró la Casa del Comú tal cómo ahora la conocemos en su aspecto exterior.

Des de aquel momento y hasta el año 1965, cuando entró en funcionamiento el conjunto escolar en la calle de les Escoles, se ubicaron en el edificio los sistemas de enseñanza del Instituto religioso de la Sagrada Familia, el francés y el español.

La situation du premier endroit où se réunissait jadis le Comú (mairie) reste confuse. Nous savons d’un emplaçement, sur la place dite Plaça Major, propriété du Comú qui servait d’auberge et où le Comú aurait fort bien pu tenir ses réunions. Pendant la première décennie du XXe siècle, certaines réunions se célébrèrent au rez-de-chaussée de la maison dite Cal Senzill.

Selon les procès-verbaux du Comú, ce serait le 22 février 1914 que, lors d’une réunion de Comú et de Paroisse (commune), aurait été décidée la construction de « la Maison Commune et École ».

Pour faire face aux dépenses de ces travaux il fut convenu que chaque foyer verserait la somme de deux pesetas. Il fut également accordé de réaliser une série allant jusqu’à trois paiements et que, si l’argent venait à manquer, une nouvelle réunion de la paroisse serait alors convoquée.

Le 29 avril 1917, la première phase de construction était achevée même si les travaux devaient se poursuivre encore jusqu’au 2 octobre 1927, date à laquelle fut inaugurée la Maison Commune telle que nous la connaissons aujourd’hui dans son aspect extérieur.

Depuis, et jusqu’en 1965 où fut mis en service l’ensemble scolaire de la rue Les Escoles, l’édifice accueillit les systèmes d’enseignement des religieuses de l’Institut Religiós de la Sagrada Família, les systèmes français et espagnol.

The original site of the room in which the Comú (local council) met is still uncertain. We know that on the Plaça Major (town square) the Comú owned a property that was used as a hostal, and the Comú may have met there. During the first decade of the 20th century, some of the meetings were held in the basement of the Cal Senzill house.

According to Comú acts, it was on February 22, 1914 that a meeting of the Comú and Parish was held at which they decided to build the “premises of the Casa Comuna and school ”.

To cover the building costs, it was decided that each household should make a payment of two pesetas. Likewise it was agreed to make up to three sets of payment and if the money were insufficient, a new parish meeting would be convoked.

On 29 April 1917, the first phase of construction was completed but works continued until 2nd October 1927 when the Casa Comuna was inaugurated, as we know it from the outside.

From then until 1965 when the school complex in Les Escoles street opened, the Religious Institute of Sagrada Familia, the French and Spanish educational systems were squeezed into the building.