Centre Esportiu Telèfon: 743 700
Correu electrònic: info@centreesportiusantjulia.ad
Web: www.centreesportiusantjulia.adCentre Esportiu


Disposa d’unes magnífiques instal·lacions esportives, totalment renovades i equipades amb els millors elements de funcionament d’última tecnologia, així com també compta amb un equip humà de gestió i funcionament, altament motivat i qualificat dins les diferents àrees de serveis.

 • Concentracions de cultura esportiva
 • Turisme esportiu
 • Estades d’equips i seleccions esportives amb capacitats reduïdes
 • Organització de jocs esportius de la tercera edat
 • Organitzacions d’esdeveniments esportius de referència nacional i internacional
 • Concentracions i entrenaments esportius d’equips amateurs i professionals
 • Programes d’entrenament en alçada a traves l’esquí nòrdic
 • Accions conjuntes amb F.A.E.. (Federació Andorrana d’Esquí)
 • Accions conjuntes amb Sistemes Educatius


Instal·lacions

Actualment es disposa de les instal·lacions següents:

 • Pista polivalent: 36 x 18 m: Futbol sala, Handbol, Bàsquet, Gimnàstica.... superfície de linòleum
 • Piscina: 25 m x 15 m i fondària 1,15 m - 2,15 m; piscina: 5 m x 3 m i fondària 65 cm
 • Gimnàs: 400 m2
 • Sala polivalent 1: Tatamis
 • Sala polivalent 2: Tatamis
 • Sala polivalent 3: Parquet
 • Sala polivalent 4: Parquet
 • Pista d’esquaix: 20 m x 20 m
 • Sala de ciclisme indoor
 • Zona de relaxació i cromoteràpia
 • Sala de reunions


Horaris

Horari d’hivern del 9 de setembre al 23 de juny:

 • De dilluns a divendres de 7 h a 24 h
 • Dissabtes de 9 h a 14 h i de 16 h a 20 h
 • Diumenges tancat

Horari d’estiu del 24 de juny al 8 de setembre:

 • De dilluns a divendres de 7 h a 22 h
 • Dissabtes de 9 h a 14 h i de 16 h a 20 h
 • Diumenges tancat

Administració:

 • De dilluns a divendres de 7 h a 21 h

Piscina:

 • Hivern: De dilluns a divendres de 7.30 h a 22 h
 • Estiu: De dilluns a divendres de 7.30 h a 21 h
 • Dissabtes de 9 h a 14 h i de 16 h a 20 h
 • Diumenges tancada

Sala de musculació i sala de relax:

 • De dilluns a divendres de 7 h a 22 h
 • Dissabtes de 9 h a 14 h i de 16 h a 20 h
 • Diumenges tancats

Serveis opcionals (pista poliesportiva, esquaix, sala de tatamis o de fitness):

 • Hivern: De dilluns a divendres de 7 h a 24 h
 • Estiu: De dilluns a divendres de 7 h a 22 h
 • Dissabtes de 9 h a 14 h i de 16 h a 20 h
 • Diumenges tancats


Tarifes

Ús diari

Entrada adult general:
8€
Entrada adult piscina:
4€
Entrada menor general:
5€
Entrada menor piscina:
3€
Menors de 3 anys:
Gratuït

Lloguer d'espais i altres serveis

Pista poliesportiva:
35€/h
Sales polivalents:
30€/h
Pista d'esquaix / tennis taula:
3€/h

Altres serveis

Taquilles:
10€/trimestre
Raqueta i pilota d'esquaix:
2€/h
Pales i pilota de tennis taula:
2€/h

Dispone de unas magníficas instalaciones deportivas, totalmente renovadas y equipadas con los mejores elementos de funcionamiento de última tecnología; así como también cuenta con un equipo humano de gestión y funcionamiento, altamente motivado y calificado dentro de las diferentes áreas de servicios:

 • Concentraciones de cultura deportiva
 • Turismo deportivo
 • Estancias de equipos y selecciones deportivas con capacidades reducidas
 • Organización de juegos deportivos de la tercera edad
 • Organizaciones de eventos deportivos de referencia nacional e internacional
 • Concentraciones y entrenamientos deportivos de equipos amateurs y profesionales
 • Programas de entreno en altura a través del esquí nórdico
 • Acciones conjuntas con la F.A.E. (Federación Andorrana de Esquí)
 • Acciones conjuntas con los Sistemas Educativos


Instalaciones

Actualmente, se dispone de las siguientes instalaciones:

 • Pista polivalente: 36 x 18 m: Futbol sala, Balonmano, Baloncesto, Gimnasia.... Superficie de linóleum
 • Piscina: 25 x 15 m y 1,15 m – 2,15 m de fondo; piscina: 5 x 3 m y 65 cm de fondo
 • Gimnasio: 400 m2
 • Sala polivalente 1: Tatamis
 • Sala polivalente 2: Tatamis
 • Sala polivalente 3: Parquet
 • Sala polivalente 4: Parquet
 • Pista de squash: 20 m x 20 m
 • Sala de ciclismo indoor
 • Zona de relajación y cromoterapia
 • Sala de reuniones


Horarios

Horario de invierno (del 9 de Septiembre al 23 de Junio):

 • De Lunes a Viernes de 7 h a 24 h
 • Sábado de 9 h a 14 h y de 16 h a 20 h
 • Domingo cerrado

Horario de verano (del 24 de Junio al 8 de Septiembre):

 • De Lunes a Viernes de 7 h a 22 h
 • Sábado de 9 h a 14 h y de 16 h a 20 h
 • Domingo cerrado

Administración:

 • De Lunes a Viernes de 7 h a 21 h

Piscina:

 • Invierno: De Lunes a Viernes de 7.30 h a 22 h
 • Verano: De Lunes a Viernes de 7.30 h a 21 h
 • Sábado de 9 h a 14 h y de 16 h a 20 h
 • Domingo cerrado

Sala de musculación y zona de relajación:

 • De Lunes a Viernes de 7 h a 22 h
 • Sábado de 9 h a 14 h y de 16 h a 20 h
 • Domingo cerrado

Servicios opcionales (pista polivalente, squash, sala de tatamis o fitness):

 • Invierno: De Lunes a Viernes de 7 h a 24 h
 • Verano: De Lunes a Viernes de 7 h a 22 h
 • Sábado de 9 h a 14 h y de 16 h a 20 h
 • Domingo cerrado


Tarifas

Uso diario

Entrada adulto general:
8€
Entrada adulto piscina:
4€
Entrada menor general:
5€
Entrada menor piscina:
3€
Menores de 3 años:
Gratuita

Alquiler de espacios y otros servicios

Pista polideportiva:
35€/h
Salas polivalentes:
30€/h
Pista de squash / tenis mesa:
3€/h

Otros servicios

Taquillas:
10€/trimestre
Raqueta y pelota de squash:
2€/h
Palas y pelota de tenis mesa:
2€/h

Il offre des installations sportives entièrement rénovées et équipées avec les meilleurs éléments de performance de dernière génération, ainsi qu’une équipe humaine de gestion et fonctionnement, hautement motivé et qualifié dans les différents services:

 • les concentrations de culture sportive
 • tourisme sportif
 • organisation de jeux sportifs du troisième âge
 • organisations des événements sportifs de référence nationale et internationale
 • les concentrations et les entrainements sportifs des équipes amateurs et professionnels
 • programmes d’entrainement à travers le ski nordique
 • actions conjointes avec la F.A.E. (Fédération Andorrane de Ski)
 • actions conjointes avec les systèmes éducatifs


Équipement

Actuellement, ils ont les installations suivantes:

 • Salle polyvalente: 36 x 18 m: le football en salle, le hand-ball, la gymnastique
 • Piscine: 25 x 15 m et 1,15 m – 2,15 m de profondeur; piscine: 5 x 3 m y 65 cm de profondeur
 • Salle de musculation: 400 m2
 • Salle polyvalente 1: Tatamis
 • Salle polyvalente 2: Tatamis
 • Salle polyvalente 3: Parquet
 • Salle polyvalente 4: Parquet
 • Court de squash: 20 m x 20 m
 • Salle de ciclisme indoor
 • Zone de relaxation et chromothérapie
 • Salle de réunions


Horaires

Horaire d’hiver (du 9 Septembre au 23 Juin):

 • du lundi au vendredi de 7 h à 24 h
 • samedi de 9 h à 14 h et de 16 h à 20 h
 • Dimanche fermé

Horaire d’été (du 24 Juin au 8 Septembre):

 • du lundi au vendredi de 7 h à 22 h
 • samedi de 9 h à 14 h et de 16 h à 20 h
 • Dimanche fermé

Administration:

 • Du lundi au vendredi de 7 h a 21 h

Piscine:

 • Hiver: du lundi au vendredi de 7.30 h à 22 h
 • Été: du lundi au vendredi de 7.30 h à 21 h
 • samedi de 9 h à 14 h et de 16 h à 20 h
 • Dimanche fermé

Salle de musculation et zone de relaxation:

 • du lundi au vendredi de 7.30 h à 21 h
 • samedi de 9 h à 14 h et de 16 h à 20 h
 • Dimanche fermé

Services optionnels: (Salle polyvalente, squash, salle de tatamis ou de fitness):

 • Hiver: du lundi au vendredi de 7 h à 24 h
 • Été: du lundi au vendredi de 7 h à 22 h
 • samedi de 9 h à 14 h et de 16 h à 20 h
 • Dimanche fermé


Tarifs

Utilisation quotidienne

Entrée générale adulte:
8€
Entrée piscine adulte:
4€
Entrée générale mineur:
5€
Entrée piscine mineur:
3€
Enfants de 3 ans ou moins:
Gratuit

Loyer des espaces et autres services

Salle polyvalente:
35€/h
Salles polyvalentes:
30€/h
Court de squash / tennis de table:
3€/h

Loyer d’autres espaces

Casiers:
10€/trimestre
Raquette et balle de squash:
2€/h
Raquette et balle de tennis table:
2€/h

It has completely renovated magnificent sports installations equipped with the best elements of the latest technology, run by a highly motivated management and operation team qualified in the different service areas:

 • Sports culture meetings
 • Stays for sports teams of reduced capacities
 • Organisation of sports games for the elderly
 • Organisation of national and international sports events
 • Meetings and sports training for amateur and professional teams
 • Training programs at altitude with Nordic skiing
 • Joint actions with F.A.E.. (Andorran Skiing Federation)
 • Joint actions with Educational Systems


Facilities

It currently has the following facilities:

 • Multisport court: 36 x 18 m: Indoor football, Handball, Basketball, Gymnastics, etc. lino surface
 • Swimming pool: 25 m x 15 m and depth 1.15 m – 2.15 m; children’s pool: 5 m x 3 m and depth 65 cm
 • Gymnasium: 400 m2
 • Multisport hall 1: Tatami mats
 • Multisport hall 2: Tatami mats
 • Multisport hall 3: Parquet
 • Multisport hall 4: Parquet
 • Squash court: 20 m x 20 m
 • Indoor cycling room
 • Relaxation and colour therapy area
 • Meeting room


Opening Hours

Winter timetable from 9 September to 23 June

 • Mondays to Fridays from 7 AM to midnight
 • Saturdays from 9 AM to 2 PM and from 4 PM to 8 PM
 • Sundays closed

Summer timetable from 24 June to 8 September:

 • Mondays to Fridays from 7 AM to 10 PM
 • Saturdays from 9 AM to 2 PM and from 4 PM to 8 PM
 • Sundays closed

Administration:

 • Mondays to Fridays from 7 AM to 9 PM

Swimming pool:

 • Winter: Mondays to Fridays from 7:30 AM to 10 PM
 • Summer: Mondays to Fridays from 7:30 AM to 9 PM
 • Saturdays from 9 AM to 2 PM and from 4 PM to 8 PM
 • Sundays closed

Weights room and relaxation room:

 • Mondays to Fridays from 7 AM to 10 PM
 • Saturdays from 9 AM to 2 PM and from 4 PM to 8 PM
 • Sundays closed

Optional services (multisport court, squash, tatami room and fitness room):

 • Winter: Mondays to Fridays from 7 AM to midnight
 • Summer: Mondays to Fridays from 7 AM to 10 PM
 • Saturdays from 9 AM to 2 PM and from 4 PM to 8 PM
 • Sundays closed


Prices

Daily use

Adult general:
€8
Adult swimming pool:
€4
Child general:
€5
Child swimming pool:
€3
Under 3s:
Free

Space rental and other services

Multisport court:
€35/h
Multipurpose rooms:
€30/h
Squash court / table tennis:
€3/h

Other services

Lockers:
€10/quarter
Squash racket and ball:
€2/h
Table tennis bats and ball:
€2/h