Tràmits administratius Telèfon d'atenció: 871 700
Correu electrònic: tramits@comusantjulia.ad


Sol·licituds Urbanisme

Quant a les gestions administratives que cal dur a terme prop de l’administració comunal o central, els documents de sol·licitud i els corresponents llistats de documentació que cal adjuntar, es poden descarregar des d’aquests enllaços.


[T6-090f]
Sol·licitud de certificat urbanístic
[T6-090g]
Sol·licitud de certificat de garantia urbanística
[T6-094]
Sol·licitud d’assenyalament d’alineacions i rasants
[T6-095]
Sol·licitud de transmissió de llicència
[T6-096]
Sol·licitud de pròrroga d’obres
[T6-096b]
Sol·licitud de llicència urbanística
 • Desenvolupament de sectors
 • Pla parcial
 • Projecte de reparcel·lació
 • Regularització de finques
 • Opció voluntària d'obtenció de garantia urbanística
[T6-097]
Sol·licitud d’acta de replanteig
[T6-099c]
Certificat de final d'obra
[T6-100]
Sol·licitud de llicència d'ús o primera utilització
[T6-6101]
Sol·licitud d'embrancament
 
 • Embrancament d'aigua
 • Embrancament a la xarxa d'aigües residuals
 • Embrancament a la xarxa d'aigües pluvials
[T6-6101a]
Sol· licitud de servei d’aigua
[T6-6102]
Sol·licitud d'obres menors
[T6-6103]
Sol·licitud de llicència d'obres
 
 • Construcció/Ampliació/Reforma/Rehabilitació
 • Parcel·lació
 • Fraccionament
 • Ús
 • Moviments de terres
 • Obres urbanització
 • Enderroc
 • Ajornament
 • Modificació d'ús
[T6-6103b]
Full de característiques d'obra
[T6-6103c]
Declaració de direcció d'obra
[T6-6111]
Comunicació d’inici d’obres
[T6-6114]
Sol· licitud d’obertura de rases
 
 • Carretera general núm. 1
 • Carretera secundària
[T6-6115]
Sol·licitud d'inscripció al registre d'empreses usuàries i autorització de l'abocador comunal
[T6-6150]
Legislació aplicable
[T6-6401]
Sol· licitud d'utilització d’espais públics
 
 • Alta
 • Modificació
 • Baixa
[T6-6999f]
Sol·licitud de còpia de documentació urbanística